Algemene verkoopsvoorwaarden

WiWeTer organiseert naschoolse STEM activiteiten. Wanneer je een activiteit boekt bij WiWeTeR, aanvaard je volgende voorwaarden en ga je de verbintenis aan om deze na te leven:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanmelding voor de naschoolse STEM-activiteiten die tegen betaling (of gratis) wordt aangeboden door WiWeTeR, behoudens wanneer een wettelijk of decretaal voorschrift anders bepaalt of wanneer hiervan in een individuele overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.

Deze algemene voorwaarden worden beschouwd als aanvaard door de klant (Onder het begrip “klant” wordt verstaan: particuliere personen die zich, of rechtspersonen die zich ten behoeve van een natuurlijke persoon, aanmelden voor een activiteit), door het enkele feit van de reservering voor een activiteit.

WiWeTeR behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen, zonder de klant er persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Op de lopende overeenkomsten blijven evenwel de algemene voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst.

De tekst van deze voorwaarden is beschikbaar op de website van WiWeTeR en wordt op het eerste verzoek aan iedere belanghebbende toegezonden.

Indien enige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden worden vernietigd of nietig zijn, blijven de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

 1. Reserveren of inschrijven

 

 • Reserveren voor de activiteiten van WiWeTeR, kan enkel via de formulieren voorzien op de desbetreffende informatiepagina.
 • Na invullen van het reservatieformulier, krijg je van ons een mail met alle nodige informatie.
 • De reservatie is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld via bancontact.
 • Wij bevestigen een activiteit altijd per mail om misverstanden te vermijden. Ben je niet zeker van je reservatie? Stuur ons een mailtje: wiweter@thomasmore.be

 

 1. Annulaties

2.1     De klant kan zijn inschrijving schriftelijk wijzigen of annuleren (per e-mail), onverminderd de onderstaande voorwaarden.

2.2     Annulering van de inschrijving tot zeven (7) kalenderdagen voor de (begin)datum van de activiteit is in de basis kosteloos, maar een forfaitair kostenbedrag van vijftien euro (€15,00) wordt door WiWeTeR vzw in rekening gebracht.

Bij annulering korter dan zeven (7) kalenderdagen voor de (begin)datum van de activiteit wordt de volledige prijs van de activiteit aangerekend.

2.3. Bij annulering, korter dan zeven (7) kalenderdagen voor de (begin)datum van een permanente vorming, omwille van bewezen overmacht om deel te nemen in hoofde van de klant, dient de klant als vergoeding voor administratiekosten een bedrag van vijftien euro (€15,00) te betalen.

2.4. Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de activiteit om welke reden dan ook.

 1. Annulatie door de organisatie

3.1. WiWeTeR verbindt zich ertoe de activiteit naar best vermogen en inzicht te zullen uitvoeren. Niettegenstaande het voorgaande, kan deze verbintenis in hoofde van WiWeTeR niet beschouwd worden als een resultaatsverbintenis noch als een garantie.

3.2. WiWeTeR kan de door de klant geplaatste aanmelding(en) annuleren in geval van overmacht, zonder dat de klant recht heeft op een schadevergoeding, behoudens de terugbetaling van het reeds betaalde deelnamegeld. WiWeTeR kan de modaliteiten (zoals tijdstip, datum, locatie, lesgever) van de activiteit wijzigen in geval van overmacht (bv. ziekte van de lesgever, onvoldoende inschrijvingen, pandemie,…) zonder dat de klant recht heeft op een schadevergoeding.

3.3. WiWeTeR  kan de door de klant geplaatste aanmelding(en) ook annuleren in de gevallen waarin er te weinig aanmeldingen zijn, of de lesgever(s) niet beschikbaar zijn/is, zonder dat de klant recht heeft op een schadevergoeding, behoudens de volledige terugbetaling van het eventueel reeds betaalde deelnamegeld.

3.4 Als WiWeTeR het tijdstip, de datum of de locatie van de activiteit wijzigt, buiten een geval van overmacht, kan de klant zijn aanmelding kosteloos annuleren, met terugbetaling van het eventueel reeds betaalde deelnamegeld, zonder dat de klant evenwel recht heeft op een schadevergoeding.

 

 1. Privacy

Je gegevens worden opgenomen in een bestand voor administratieve doeleinden De gegevens die je verstrekt worden op strikt vertrouwelijke basis behandeld. Je informatie wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven aan derden.

WiWeTeR verbindt zich ertoe de Europese Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de hierop aansluitende Belgische wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven.

Binnen Thomas More is de verwerking van persoonlijke gegevens geregeld in de privacy policy, dewelke beschikbaar is op de website: https://www.thomasmore.be/gebruiksvoorwaarden-en-privacy

 

 1. Aansprakelijkheid

WiWeTeR garandeert op geen enkele wijze de beschikbaarheid of continuïteit van de werking van deze website.

WiWeTeR kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van deze website, noch voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van deze website of uit het raadplegen van externe websites waarnaar deze site verwijst.

WiWeTeR behoudt zich het recht voor op ieder moment deze website te wijzigen, tijdelijk of permanent op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder het recht op enige schadevergoeding in hoofde van een gebruiker of enige derde. WiWeTeR kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige wijziging, onderbreking of opschorting van deze website.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Noch de aanmelding, noch de deelname aan deactiviteit doen in hoofde van de klant een recht ontstaan op de overname of verspreiding van de inhoud of vorm van de activiteit.

 1. Onafhankelijkheid

De klant gaat ermee akkoord dat WiWeTeR te allen tijde onafhankelijk blijft bij de uitvoering van de activiteit. Eventuele negatieve uitkomsten voor de klant kunnen niet aan WiWeTeR, noch aan Thomas More worden tegengeworpen.

 1. Exclusieve bevoegdheid – toepasselijk recht

8.1 Ieder geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de gesloten overeenkomsten en de onderhavige algemene voorwaarden vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen – afdeling Mechelen.

8.2 Ieder geschil tussen de klant en WiWeTeR wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

WiWeTeR is onderdeel van Thomas More hogeschool

WiWeTeR

Thomas More Mechelen – Antwerpen
Zandpoortvest 60; 2800 Mechelen
BTW BE0455.411.733
IBAN BE45 2300 7233 0189